Bêste regisseur fan Fryslân 2018 2019

16 jannewaris 2019

Elk selskip dat oan de kriich meidocht kin harren regisseur nominearre foar

BÊSTE REGISSEUR FAN DE KRIICH 2018 2019

Hat jim selskip de  meast fernijende, meast kreative, leukste, dúdlikste, bêste regisseur?
Nominearje him / har foar de 'Bêste regisseur fan de kriich 2018 2019 fia ûndersteand formulier en lit ús, yn maksimaal 150 wurden, witte wêrom hy / sy de bêste is .
De winner wurdt bekend makke op de Slútjûn op sneon 13 april 2019.


*
*
*
*
*
*
*