Slśtjūn 2019

29 maart 2019

Sneon 13 april  20.00 oere Staf Slútjûn 2019

Party - & Sealesintrum It Haske
Vegelingswei 20
8501 BA  DE JOUWER

Presintaasje fan ‘e jûn:  Atze Lubach

Utslach fan de kriich 2018 2019

Nominaasjes en priisútrikking yn de ferskate kategorieën

‘Leef’ de jongereingroep fan ‘Nij Bigjin’ Bakkefean spilet ‘Troch de Tiid’

Nei ôfrin feest mei ‘Exposure’

Reservearje