Cursus | Slim samen deelnemers werven

2 novimber 2022

Foar ferieningsleden en elk dy ’t wurksum is yn de amateurkeunst.

De wize wêrop 't wy ús frije tiid besteegje feroaret. Wy meitsje oare karren, ek yn keunst - en kultuerbeoefening. Hieltyd mear ferienings sjogge dan ek ledeoantallen weromrinnen. Ut ûndersyk docht bliken dat it oandiel Nederlanners dat keunstsinnich of kreatyf dwaande is yn de frije tiid wol gelyk bliuwt, mar hoe 't se dy hobbys beoefenje feroaret. En dat freget fan oanbieders dat sy dêrop ynspylje. Keunstwurk ûntwikkele yn gearwurking mei it Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA ) in kursus om tûk dielnimmers te winnen!

>> Mear ynfo/oanmelde 

Foar wa:  ferieningsleden en elk dy ’t wurksum is yn de amateurkeunst
Data:  woansdeis: 2, 9 en 23 novimber 2022
Tiid: 19.30 – 21.30 uur
Lokaasje:  Keunstwurk, Snekertrekweg 1 in Leeuwarden
Dosinten:  Romke Gabe Draaijer en Wilbert Zwier
Kosten:   € 25,- * foar max 3 persoanen per feriening/organisaasje
Oanmelde:  kin o/m snein 23 oktober