Ferslach byienkomst Iepenloftspullen

6 desimber 2018

Wat wie it in bysûnder jier foar it iepenlofttheater! Prachtige produksjes op ferskate lokaasjes en in soad nije inisjativen. Yn it ramt dêrfan organisearren Keunstwurk en Staf op 26 novimber de netwurkbyienkomst foar de Iepenloftspullen. We wiene dizze kear te gast by ien fan de nije inisjativen: Teatergroep Fier. Sy ha yn it ramt fan Under de Toer de produksje Oeds fan Fierwei makke.

Lês hjir it ferslach fan de byienkomst.