Inspiratiedag regisseurs jongerentheater

12 maart 2023

YNKLUSYF FOARSTELLINGZOEK OP 9 MAART! 

Op de jongereinteaterdei is der ek in programma foar regisseurs en teatermakkers dy 't wurksum binne yn it jongerein-toaniel.

Makkest foarstellingen mei jongerein? Dan is dit grif wat foar dy. Utwikseling, nije kennis en ynsichten op dwaan is wêr 't wy op fokusje.

Lês fierder >

Dit is in mienskiplik inisjatyf fan Tryater, Meeuw jonge theatermakers, Keunstwurk en Iepen DoEk.