It Butenboarterswykein

24 juny 2022

Iepen DoEk & Keunstwurk presintearje in brûzjend wykein apart foar (semy-)professionals fan álle leeftiden dy ’t wurksum binne yn it (amateur) teaterfjild fan Fryslân!

Bomfol masterclasses, netwurk, ferskate aktiviteiten en nostalgy nei it skoalkamp fan eartiids. Yn natuergebiet It Bûtenfjild yn Feanwâlden.
 
Fan Sneon 2 juli om 9:15 oant en mei snein 3 juli om 13:00 oere. Mear ynfo/oanmelde