Jongerentheaterdag

12 maart 2023

FOAR ELKENIEN FAN 13 O/M 23 JIER - 

Ynklusyf foarstellingsbesite op 16 maart!

 Fynst it moai om mei toaniel dwaande te wêzen en hast der sin oan om in soad te learen en te ûntdekken? Op 'e jongerein-teäterdei kinst ûnremme mei dyn passy foar teäter oan 'e slach. Wille, ferbylding en nije dingen útprobearje steane sintraal dizze dei.

Leden fan Iepen DoEk krije in koarting fan 10 euro op it kaartsje, nim foar de koartingskoade kontakt op mei e.devries@keunstwurk.nl

Lês fieder >

Dit is in mienskiplik inisjatyf fan Tryater, Meeuw jonge theatermakers, Keunstwurk en Iepen DoEk.