Lanlik ynspiraasje - en netwurkdei teater

18 april 2023

Ynspiraasje - en netwurkdei foar elkenien mei in klopjend teaterhert! Op sneon 3 juny fan 10.00 - 16.00 oere organisearret it Landelijk Netwerk Amateurtheater yn gearwurking mei ûnder oare ITA, LKCA, Keunstwurk, Kunstlink, Huis voor de Kunsten Limburg, Kultuurloket en Huis van Puck de ynspiraasje - en netwerkdag foar (oanstoarmjende) makkers, ûndersteuners en bestjoerders fan teäter yn de frije tiid. Bisto derby?

It programma fan dizze edysje is ynrjochte om de fraach hinne: Hoe ferbine wy (nije) makkers oan it amateurteäter, en vice versa?

Wy moetsje inoar, folgje workshops, sjen nei ynspirearjende foarbylden en sille yn petear mei as doel it fierder ûntwikkelje en stimulearje fan it teäterlânskip yn Nederlân. De dei wurdt holden by Ynternasjonaal Teater Amsterdam, meidwaan is fergees en de lunch wurdt fersoarge. Skriuwst yn fia: https://forms.gle/Qt1YM1U9sGGctjCQ8 

Programma

10.00              Inloop
10.30               Welkom, toelichting op de dag en het Landelijk Netwerk Amateurtheater
10.45               Groepsdialoog met o.a. vertegenwoordigers van de kaderopleiding  Theaterregisseur voor de Amateurkunst, ITA en de samenwerking tussen Toneelacademie Maastricht en het amateurveld   
12:00               Korte voorstelling van een amateurtheatergroep
12.30               Lunch
13.30               Workshops ter verdieping op het groepsgesprek van de ochtend. O.a: Hoe regisseer je amateurgroepen?
15:00               Korte voorstelling van een amateurtheatergroep
15.15               Afsluiting + borrel

Het Landelijk Netwerk Amateurtheater is een netwerk van lokale, provinciale en landelijke ondersteuners, jeugdtheaterscholen, theaterfestivals en opleidingen. Het LNA wil de belangen van theater in de vrije tijd behartigen en aanjagen.

Met eventuele vragen kun je terecht bij: karlijnvriend@lkca.nl