Moetingsjun Teater foar toanielferienings

7 april 2022

Elkoar kennen leare, ûnderfiningen útwikselje en de oar fierder helpe. Ut petearen mei ferieningen hat bliken dien dat hjir grut ferlet fan is. Om mei-inoar yn petear te gean oer mienskiplik fraachstikken en tema’s. De Moetingsjûnen op ti 5, wo 6 en to 7 april 2022 by Keunstwurk biede dizze gelegenheid. 

Doch ek mei! Meld dy oan foar ien fan dizze jûnen. Dat kin noch oant en mei snein 3 april. 

Mear ynformaasje en oanmelde