Moetingsjun Verenigingsscan

17 maaie 2022

Hoe stiet dyn feriening derfoar? Rint alles op roltsjes of hawwe jim winsken foar de takomst? Mei de Ferieningsscan krigest ynsjoch yn dyn feriening. Do bringst de ûntwikkeling yn kaart en setst doelen om yn konkrete plannen.

Je kinne de Ferieningsscan selsstannich ynfolje mei gebrûk fan de hantlieding, mar je kinne je ek oanmelde foar ien fan de Moetingsjûnen op 17 maaie of 13 juny 2022.

Mear informaasje/oanmelde foar 17 maaie>>

Mear informaasje/oanmelde foar 13 juny>>