Netwurk-gearkomste Iepenloftspullen BACKSTAGE

25 juny 2022

Wy, Keunstwurk en Iepen DoEk, nûgje jimme hjirby út foar de jierlikse Netwurk-gearkomste 'Iepenloftspullen BACKSTAGE'. De moeting fan én foar alle Iepenloftspul-bestjoeren yn Fryslân. 
Us gasthear fan dit Iepenloftspuljier is Iepenloftspul Wijckel. 

sneon 25 juny fan 14.00-23.00 ynkl. foarstelling. Mear ynfo en oanmelde