Regioj√ɬĽn amateurtoanielferienings Noard-West Frysl√ɬĘn

16 septimber 2021

DIZZE JUN IS ANNULEARE! 
 In jûn foar bestjoeren fan toanielferienings yn Noard-West Fryslân. Staf en Keunstwurk geane in yntinsivere gearwurking oan om it amateurteaterfjild te stypjen. Regio Noard-West Fryslân is it kommende seizoen it fokusgebiet. Dat betsjut dat we yn ús oanbod rekken hâlde mei jimme need en winsken. Graach ljochtsje wy dat op dizze jûn ta. Dêrby kinne bestjoersleden yn de kunde komme mei de Kultuerferbiners fan Keunstwurk, die it amateurteaterfjild yn gean sille om ferienings te stypjen wêr dat nedich is. 

Regio Noard-West Fryslân bestiet út de gemeenten: 
Harns, Ljouwert, Skylge, Flylân en Waadhoeke.

Mear ynformaasje en oanmelde