SAVE THE DATE | Ledegearkomste Iepen DoEK op 13 maart 2023

13 maart 2023

Soargje derfoar datst der bist op ús earste Ledegearkomste fan Iepen DoEk! De datum is op 13 maart 2023 om 20.00 oere by Duhoux yn Wurdum. 

WY NÛGJE JIMME FAN HERTE ÚT!

Wat kinne jimme ferwachtsje:

  • In tige ynformative jûn oer en troch Iepen DoEk
  • Fansels in gesellige jûn mei de oansletten ferienings fan Iepen DoEk
  • Lansearring fan ús nije website!
  • Nij bestjoerslid!

Ynkoarten stjoere wy de aginda nei jimme ta tegearre mei in oanmeldformulier wat jimme werom stjoere kinne

OANT DAN!!

Groetnis, It bestjoer fan Iepen DoEk:
Titia Huisman, Piter Zwart, Gerben de Haan, Jildou Hotsma en Tineke Hemming