Undersyk en enkete Mienskipsmetoade

18 april 2023

Mei-inoar wat moais meitsje. Tegearre wat kultureels op poaten sette. Mei in klup, doarp, wyk. Mei de mienskip. Foar de mienskip.

Wat makket dat in goed mienskipsinisjatyf wurket? Wannear fiele minsken harren ferbûn? Arcadia en Keunstwurk dogge dêr ûndersyk nei. Hasto ek oan in mienskipsprojekt meidien? Dan soene wy it moai fine ast dyn ûnderfiningen mei ús diele wolst.

Ynfolje duorret likernôch 7 minuten.

Nei de enkête

Eftergrûn