Webinar 'De veilige vereniging'

25 april 2022

SOSJALE FEILICHHEID EN FERTROUWENSPERSOAN. 

Hoe kinst grinsoerskridend gedrach binnen dyn feriening weromkenne en hoe kinst it foarkomme? En wêr kinst terjochte as der binnen dyn feriening wat foarfallen is? It fergeze webinar 'De veilige vereniging' behannelet dizze ûnderwerpen.
Dit webinar is ûnderdiel fan de kampanje 'Leve de Vereniging en fynt plak op moandei 25 april.

De organisaasje is yn hannen fan: Doarpswurk, Sport Fryslan, Keunstwurk