Ynfomiddei oplieding Regisseur Amateurteater

9 april 2022

Bisto in ynspirator  en oanjager fan kreative projekten yn dyn doarp of stêd? Dan is de rezjyoplieding fan Keunstwurk miskien wol wat foar dy.

Op SNEONTEMIDDEI 9 APRIL is dêr in ynformaasjegearkomste oer de doer en ynhâld fan de oplieding en krijst alfêst in foarpriuwke fan in les. 

Mear ynfo en oanmelde