ynformaasjegearkomste | Opleiding Regisseur Amateurtheater

16 maaie 2023

Bisto in ynspirator  en oanjager fan kreative projekten yn dyn doarp of stêd? Dan is de rezjyoplieding fan Keunstwurk miskien wol wat foar dy.

Op SNEONTEMOARN 3 JUNY is dêr in ynformaasjegearkomste oer de doer en ynhâld fan de oplieding en krijst alfêst in foarpriuwke fan in les. 

Mear ynfo en oanmelde