Ynspiraasjedei foar regisseurs yn it jongereinteater

8 maaie 2022

Bisto regisseur yn it amateurtoaniel en makkest graach teäter mei jongerein út dyn doarp of wyk? Dan is dizze dei wat foar dy! Yn it iepeningswykein fan 'Broei' organisearje wy in ynspiraasjedei dêr 'st learst hoe 'st in teätertekst fertaalst nei de flier.

De ynspiraasjedei wurdt organisearre door Tryater, Keunstwurk, Meeuw Jonge Theatermakers en Iepen DoEk.

Mear ynfo & oanmelde