Kontaktpersoan
Willy Bijma

Adres
De Ikkers 8
9289 KV Droegeham

Tel. 06 81899998
Email. fleurenfeasje@hotmail.com