Kontaktpersoan
Alke Burgerjon

Adres
de Streek 12
8407 EE Terwispel

Tel. 06 44430603
Email. sizze.en.dwaen.terwispel@gmail.com

Website
www.terwispel.info/verenigingen/toneelverenigingsizze-en-dwaen